ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่13(ช่วงบ้านนายคณิต ปราบคะเชนทร์)

01 ก.ค. 67

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงบ้านนายคณิต ปราบคะเชนทร์)