ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงบ้านแม่ตุ๋ย-บ้านนายบุญเถิง)

28 มิ.ย. 67

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงบ้านแม่ตุ๋ย-บ้านนายบุญเถิง)