ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทิศใต้โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษาหมู่ที่14)

28 มิ.ย. 67

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทิศใต้โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา)