กิจกรรม Triple -P ครั้งที่ 1

08 ธ.ค. 66

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.- 11.00 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมกับโรงพยาบาลบ้านเขว้าจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม Triple -P และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D
ซึ่งวันนี้เป็นกิจกรรม Triple -P ครั้งที่ 1 โดยมีผู้ปกครองและเด็กนักเรียนจำนวน 44 คน