กิจกรรมโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพสมาชิกในครอบครัวของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

30 ส.ค. 65

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นาย ธวัช จินชัยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้าเป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพสมาชิกในครอบครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผอ. กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม  โดยวิทยากรให้ความรู้จากทีมวิทยากรครอบครัว พมจ.ชัยภูมิ ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 55 คน