กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ “การทำน้ำพริกกากหมู”

19 ส.ค. 65

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.  กองสวัสดิการสังคม จัดอบรมหลักสูตรการทำน้ำพริกกากหมู ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนประจำปี 2565 โดยวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน