กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

20 มี.ค. 63

นางเกษา  มีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นำพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างออกกำลังกาย และมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 พร้อมแจกไอศรีมพนักงานทุกคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป