กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล และ นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า รับมอบเกียรติบัตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ 2566 “ระดับดี”

08 ธ.ค. 66

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า รับมอบเกียรติบัตร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี งบประมาณ 2566 “ระดับดี”
โดยมี นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมพญาแลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ