กิจกรรมจัดอบรมเรื่อง ด้านนันทนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2566

09 มิ.ย. 66

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2566 ประกอบด้วยกิจกรรมจัดอบรมเรื่อง ด้านนันทนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิทยากรให้ความรู้จากนาย ณรงค์ วรรณชาติ ตำแหน่ง ประธานกลุ่มรำไม้พองลีลา ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน