กิจกรรมจัดอบรมเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2566

07 มิ.ย. 66

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2566 ประกอบด้วยกิจกรรมจัดอบรมเรื่อง โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิทยากรให้ความรู้จากนางสาว มยุรี แดงสุวรรณ์ โรงพยาบาลบ้านเขว้า ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน