กิจกรรมจัดอบรมเรื่องการฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายและการป้องกันการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุ โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2566

06 มิ.ย. 66

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองสาธารณสุข ผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2566 ประกอบด้วยกิจกรรมจัดอบรมเรื่องการฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายและการป้องกันการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิทยากรให้ความรู้จากนางสาวนิฑารัตน์ พรมผุย โรงพยาบาลบ้านเขว้า ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน