กิจกรรมจัดอบรมเรื่องกายอุปกรณ์เพื่อฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุ โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2566

08 มิ.ย. 66

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2566 ประกอบด้วยกิจกรรมจัดอบรมเรื่อง กายอุปกรณ์เพื่อฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุ โดยวิทยากรให้ความรู้จากนางสาว จินตหรา บุญน้อย ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านเขว้า ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน