กิจกรรมของ “กลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต”ประจำเดือน มกราคม 2566

13 ม.ค. 66
วันที่ 13 มกราคม 2566 นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่ 6 หมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ “กลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต” ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 612 คน มีการนำส่งขยะรีไซเคิลจากการคัดแยกในครัวเรือนของสมาชิก ตามนโยบาย/แนวทางการบริหารจัดการขยะโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
การออกปฏิบัติงานในวันนี้ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 66 ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยจะมีการรวบรวมขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้จากสมาชิกส่งไปจำหน่ายที่ร้านรับซื้อของเก่า แล้วนำเงินเข้าเป็นรายได้ของกลุ่ม กรณีสมาชิกเสียชีวิต จะได้รับเงินสวัสดิการจากกลุ่มรายละ 10,000 บาท ปัจจุบันมีเงินสวัสดิการของกลุ่ม 4.5 แสนบาท ได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากชุมชนต่างๆ เป็นอย่างดี