กิจกรรมของ “กลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต” ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

03 พ.ค. 67

นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่ 6 หมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ “กลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต” มีการนำส่งขยะรีไซเคิลจากการคัดแยกในครัวเรือนของสมาชิก ตามนโยบาย/แนวทางการบริหารจัดการขยะโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การออกปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยจะมีการรวบรวมขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้จากสมาชิกส่งไปจำหน่ายที่ร้านรับซื้อของเก่า แล้วนำเงินเข้าเป็นรายได้ของกลุ่ม กรณีสมาชิกเสียชีวิต จะได้รับเงินสวัสดิการจากกลุ่มรายละ 10,000 บาท ได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากชุมชนต่างๆ เป็นอย่างดี