กิจกรรมของ “กลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต” ครั้งที่ 67 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566)

10 ก.พ. 66

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานในชุมชน 6 หมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ “กลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต” ครั้งที่ 67 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566) เพื่อรวบรวมขยะรีไซเคิลจากสมาชิก ส่งไปจำหน่ายที่ร้านรับซื้อของเก่า แล้วนำเงินเข้าเป็นรายได้เพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิก เช่น กรณีสมาชิกเสียชีวิต จะได้รับเงินสวัสดิการ 10,000 บาท