กิจกรรมของกลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล “อถล.บ้านเขว้าเมืองไหม สมัครใจรีไซเคิล” ออกรับขยะจากสมาชิก ทุกๆ3เดือนครั้งที่ 4/2565

23 ธ.ค. 65

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่ 6 หมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล “อถล.บ้านเขว้าเมืองไหม สมัครใจรีไซเคิล” ออกรับขยะจากสมาชิก ทุกๆ3เดือน มีการนำส่งขยะรีไซเคิลจากการคัดแยกในครัวเรือนของสมาชิก ตามนโยบาย/แนวทางการบริหารจัดการขยะโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
การออกปฏิบัติงานในวันนี้ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4/2565 (เริ่มปี 2561) โดยจะมีการรวบรวมขยะรีไซเคิลที่คัดแยกและรวบรวมได้จากสมาชิกส่งไปจำหน่ายที่ร้านรับซื้อของเก่า แล้วนำเงินเข้าเป็นรายได้ของกลุ่ม กรณีสมาชิกเสียชีวิต จะได้รับเงินสวัสดิการจากกลุ่มรายละ 1,500 บาท และสวัสดิการอื่นๆ ปัจจุบันมีเงินกองทุน 1.8 แสนบาท ได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากชุมชนต่างๆ เป็นอย่างดี