การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านเขว้าร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเขว้า มอบถุงยังชีพผู้ด้อยโอกาสฯ

02 ธ.ค. 64
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านเขว้าร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเขว้า นำโดยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าทีกองสวัสดิการสังคม มอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย
1.นายสาธิต ถนอมสัตย์ ม.1
2.นายเจริญ ชัยเขว้า ม.13
3.นายอ๊อด ถนอมสัตย์ ม.2
4.นางพิมพ์ ผาชา ม.12
5.นางแดง จิตบรรเทิง ม.12