การออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

22 ก.ค. 64

22  กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์ ศรีกุศล รองนายกเทศมนตรีและนายธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายให้นำทีม ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ออกมอบถุงยังชีพให้ผู้ผู้ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า จำนวน 7 ครัวเรือน