การประชุมโครงการเฝ้าระวังและการป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี พิการ

16 พ.ค. 62

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมประชุมโครงการเฝ้าระวังและการป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรีพิการ  

วันที่ 16  พฤษภาคม 2562  ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ