การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

30 ส.ค. 65

วันที่ 30 ส.ค.65 เวลา 10.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2