การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ประจำปี 2565

17 ส.ค. 65

วันที่ 17 ส.ค. 2565 เวลา 10.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 วาระที่ 2และ3 และเพื่ออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2