ประมวลภาพถ่ายการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2562

18 มี.ค. 62