การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่2 ประจำปี2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3/2566 และเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2566

29 มิ.ย. 66

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.

นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นายธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

นายศุภวิชญ์ อ่อนเขว้า รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นางสาวตะวันณา เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3/2566

และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2566 การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย