การประชุมคณะกรรมการกันกรองงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ครั้งที่ 1/2566

08 ธ.ค. 66

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น.
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกันกรองงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ครั้งที่ 1/2566
เพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1.การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแบบฟอร์ม Excel Templates
1.1) แบบฟอร์มรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายฯ (Excel Templates : มิติรายการ)
1.2) แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายฯ (Excel Templates : มิติหน่วยรับงบประมาณ)
1.3) จัดส่งไฟล์ Excel และ PDF ให้สำนักงบประมาณ
2.การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านระบบ BBL
3.การจัดทำรายงานคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
โดยมีนางสาวตะวันณา เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเทศบาลตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เข้าร่วม
📍ณ ห้องประชุมพญาแลชั้น 2 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า