การประชุมการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

13 ก.ค. 66