การทำประชาคม โครงการทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)

08 มี.ค. 55

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้จัดทำโครงการประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เพื่อให้พี่น้อง ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา ความต้องการ และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งในการจัดทำประชาคมในครั้งนี้ ก็ได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ พี่ น้อง ชาวเทศบาลบ้านเขว้าที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ ลานเอนกประสงค์ สวนสาธารณะสระหลวง (วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555)