กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน

20 ก.พ. 67

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลบ้านเขว้า ปฏิบัติงาน ดังนี้
1.หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนง.ประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะจากร้านมนัสเภสัชถึงศาลเจ้าพ่อดอนแก้ว
2.เวลา 16.30-18.00 น. สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการ เต้นแอโรบิค ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านเขว้ารักสุขภาพ ณ ลานออกกำลังกายสวนสาธารณะสระหลวง เทศบาลตําบลบ้านเขว้า