กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ขอรายงานการปฏิบัติงาน

15 ก.พ. 67

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ขอรายงานการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณรอบศาลเจ้าพ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้า
2.เวลา 16.30-18.00 น. สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการ เต้นแอโรบิค ตามโครงการเทศบาลบ้านเขว้ารักสุขภาพ ณ ลานออกกำลังกายสวนสาธารณะสระหลวง เทศบาลตําบลบ้านเขว้า