กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันฯ และ อสม. หมู่ 11 ออกดำเนินการพ่นสารหมอกควัน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกณ หมู่ที่ 11

30 ต.ค. 66
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันฯ และ อสม. หมู่ 11 ออกดำเนินการพ่นสารหมอกควัน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกณ หมู่ที่ 11 จำนวน 1 ราย พร้อมให้คำแนะนำกับประชาชนบริเวณใกล้เคียงรัศมี 100 เมตร ในการปฎิบัติตัวและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการเกิดการระบาดโรคไข้เลือดออก