กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงาน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566

13 ธ.ค. 66

1. หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนง.ประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณรอบศาลเจ้าพ่อพญาแล

2.เวลา  16.30-18.00 น. สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการ เต้นแอโรบิค ตามโครงการเทศบาลบ้านเขว้ารักสุขภาพ ณ ลานออกกำลังกายสวนสาธารณะสระหลวง