กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงาน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566

15 ธ.ค. 66

หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนง.ประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะรอบสวนสุขภาพหนองบัว-ถนนทิศเหนือวัดป่า