กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติงาน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566

20 ธ.ค. 66

1. หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนง.ประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณรอบศาลเจ้าพ่อพญาแล

2.เวลา  16.30-18.00 น. สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการ เต้นแอโรบิค ตามโครงการเทศบาลบ้านเขว้ารักสุขภาพ ณ ลานออกกำลังกายสวนสาธารณะสระหลวง