กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ออกให้บริการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ณ วัดปทุมาวาส

13 มิ.ย. 66

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2566 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  มีสุนัขได้รับการผ่าตัดทำหมัน 28 ตัว แมว 14 ตัว รวมทั้งสิ้น 42 ตัว