กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ตรวจแนะนำเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ (สุกร)ตลาดสดเย็นเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

21 พ.ย. 65

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ​ขอรายงานการปฏิบัติงานลงพื้นที่ตลาดสดเย็น โดยร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ตรวจแนะนำเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ (สุกร) แนะนำการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ แนะนำเรื่องสุขอนามัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันนี้พบว่า มีผู้ประกอบการ มาจำหน่ายเนื้อสัตว์ประเภทสุกร จำนวน 3 ราย ภาพรวมพบว่ามีการถือปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะมีการวางแผนลงพื้นที่สำหรับตรวจแนำนำแก่ผู้ประกอบการในตลาดสดเช้า หรือรายอื่น ๆ ที่เหลือต่อเนื่องต่อไป