กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตลาดสดเช้าโดยร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ตรวจแนะนำเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ (สุกร)

27 พ.ย. 65

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 01.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตลาดสดเช้าโดยร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ตรวจแนะนำเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ (สุกร) แนะนำการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ แนะนำเรื่องสุขอนามัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีผู้ประกอบการ มาจำหน่ายเนื้อสัตว์ประเภทสุกร จำนวน 4 ราย ภาพรวมพบว่ามีเอกสารฯไม่ครบ ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการปฎิบัติให้ถูกต้องต่อไป