กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บรวบรวมขยะอันตราย บ้านม่วงหมู่11,14

20 ก.ย. 65

วันที่ 20 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บรวบรวมขยะอันตราย บ้านม่วงหมู่ 11 จำนวน 3 จุด และบ้านบูรพาหมู่ 14 จำนวน 2 จุด มารวบรวมไว้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เพื่อเตรียมนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไปกำจัดตามหลักวิชาการ