กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นหมอกควัน ครั้งที่ 2 บริเวณ คุ้มบ้านใหม่ หมู่ 1

16 พ.ย. 61