กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรเรื่องการคัดแยกขยะ โครงการสุขนิสัยดี จิตแจ่มใส โควิดห่างไกล ร่วมใจคัดแยกขยะ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

03 ส.ค. 65

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรเรื่องการคัดแยกขยะ ที่โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา ตามโครงการสุขนิสัยดี จิตแจ่มใส โควิดห่างไกล ร่วมใจคัดแยกขยะ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า