กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนจัดทำ MOU พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่างๆ

20 ก.ค. 65

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้นายศุภวิชญ์ อ่อนเขว้า (รองนายกเทศมนตรี) เป็นประธานในการจัดประชุมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยมีนายบุญหนา มั่งมี (ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี) นางสาวตะวัณนา เตชิณี (ปลัดเทศบาล) นางพยุงจิตร บุญโนนแต้ (ผอ.กองคลัง) และนางเกยูร เผือกศิลา (ปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า) เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนจัดทำ MOU พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่างๆ โดยมีผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ จำนวน 17 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้นล่างสำนักงานเทศบาล