กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า เก็บตัวอย่าง Surface Swab โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเขว้า เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (AFS)

20 มิ.ย. 65

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า เก็บตัวอย่าง Surface Swab โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเขว้า เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (AFS) โดยการสุ่มตรวจเดือนละครั้ง ผลการตรวจที่ผ่านมีผลเป็นลบ