กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯให้ความรู้เกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID -19 พร้อมสาธิตวิธีการตรวจ ATK สำหรับเด็ก

30 พ.ค. 65

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 10.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมกับกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID -19 พร้อมสาธิตวิธีการตรวจ ATK สำหรับเด็ก ให้แก่ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง ในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่