กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมฯ ออกพ่นสารเคมีฝอยละออง(ULV)ครั้งที่ 2 ตามมาตรการ 0-3-7 เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ราย น.ส.สุพรรษา หมู่ 14

02 ก.ย. 65

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้นำชุมชนและอสม.หมู่ 14 ออกดำเนินการพ่นสารเคมีฝอยละออง(ULV)ครั้งที่ 2 ตามมาตรการ 0-3-7 เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ราย น.ส.สุพรรษา หมู่ 14 พร้อมให้คำแนะนำกับประชาชนบริเวณใกล้เคียงรัศมี 100 เมตร ในการปฎิบัติตัวและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการเกิดการระบาดโรคไข้เลือดออก