กองสาธษรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ออกพื้นที่รับขยะรีไซเคิลของสมาชิกกลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

08 ก.ค. 65

วันที่ 8 กรกรฏาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้ออกพื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขตทต.บ้านเขว้า เพื่อรับขยะรีไซเคิลที่คัดแยกที่ครัวเรือนจากพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต จำนวน 611 ราย ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 2.5 ตัน ตามนโยบายดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี