กองสวัสดิการสังคมร่วมกับพมจ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส

30 พ.ย. 63

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส  นายสมัย ภูมิสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ