กองช่างซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน แก้ไขปัญหาฝารางระบายน้ำชำรุดในเขตทต.บ้านเขว้า

15 ม.ค. 64