วิสัยทัศน์


    “มุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายการผลิตผ้าไหมของภาคอีสาน เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง”

พันธกิจ

    1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต และการลงทุนของเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร ให้เป็นฐานในการสร้างงานและกระจายรายได้ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการปลอดสารพิษ
    2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรม และรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
    3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรมอย่างบูรณาการ โดยการพัฒนาให้เป็นแหล่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป
    4. พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัยและมีระเบียบวินัยรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิต
    5. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

Untitled Document

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-891097 E-Mail: admin@bankhwao.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology