หัวข้อ
วันที่
     ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปร 13-12-2017
     ประกาศจ้างเหมาขุดลอกผักตบชวาและวัชพื่ชน้ำ 13-12-2017
     ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ 30-11-2017
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 14-11-2017
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลตลาดเทศบาล 10-11-2017
     การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเข 31-10-2017
     งบแสดงฐานะทางการเงินและงบบัญชีอื่นๆประจำปีงบประมาณ 19-10-2017
     การเปิดประมูลเช่าตลาดสดและห้องน้ำเทศบาลตำบลบ้านเขว 19-10-2017
     ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2561 12-10-2017
     ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งและระดับเดียวกับตำ 24-08-2017
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก ปี ๒๕๖๐ 03-03-2017
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ปี ๒๕๖ 02-03-2017
     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ปี๒๕๖ 26-01-2017
     ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตำ 19-01-2017
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ 05-01-2017
     การยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 26-12-2016
     ประกาศขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 26-12-2016
     รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 30-11-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ปี๒ 25-11-2016
     รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 25-11-2016
     รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ 05-10-2016
     รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสกองทุนหล 30-09-2016
     ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลที่ประสบอุทกภัยเร่งด่วน 21-09-2016
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ป 26-08-2016
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ป 17-08-2016
     ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาล 16-08-2016
     ประกาศขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 11-08-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ปี๒ 27-07-2016
     โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ปี 2559 27-06-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ปี๒ 26-04-2016
     ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาล 26-02-2016
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ปี ๒๕๕ 26-02-2016
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก ปี ๒๕๕๙ 26-02-2016
     แจ้งการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกัน 24-02-2016
     ประกาศขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 19-02-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ปี๒๕ 26-01-2016
     แจ้งกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ปี2559 05-01-2016
     กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2 25-12-2015
     กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 25-12-2015
     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ปี๒ 25-11-2015
     ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาล 05-10-2015
     การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู 02-10-2015
     แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(ด้านการท่องเ 01-10-2015
     ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 01-10-2015
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที 25-09-2015
     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ 21-09-2015
     ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาล 15-08-2015
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ๒๕๕๘ 10-08-2015
     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ปี๒ 27-07-2015
     ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเขว้า:การใช้คู่มือประชาชน เทศบ 20-07-2015
     โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง สิ่งแวดล้อมดีด 06-07-2015
     โครงการเทศบาลตำบลบ้านเขว้าพร้อมใจ "ต้นแบบงานบ 28-06-2015
     ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาล 27-05-2015
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ๒๕๕๘ 20-05-2015
     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ปี๒ 26-04-2015
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ๒๕๕๘ 23-03-2015
     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 23-03-2015
     ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาล 26-02-2015
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ปี ๒๕๕ 26-02-2015
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก 20-02-2015
     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ปี๒๕๕ 27-01-2015
     งานเจ้าพ่อพญาแล ประจำอำเภอบ้านเขว้า ประจำปี 2558 ว 15-01-2015
     ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้ง 09-01-2015
     กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2558 04-12-2014
     เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญ สมัยที 25-11-2014
     กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 16-10-2014
     ผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 03-10-2014
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 23-09-2014
     เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยวิสามัญ สมัย 23-09-2014
     การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม 21-09-2014
     กิจกรรม การแข่งขัน งาน มรดกผ้าไทย ไหมฝ้ายชัยภูมิ ป 27-08-2014
     ขอเชิญเที่ยว"งานมรดกผ้าไทย ไหมฝ้ายชัยภูมิ&quo 27-08-2014
     ผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 18-08-2014
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 09-08-2014
     ระเบียบการแข่งขันไหมมัดหมี่ ในงานเทศกาลมรดกผ้าไทย 08-08-2014
     หลักเกณฑ์ในการประกวดวงดนตรีสากล ในงานเทศกาลมรดกผ้า 08-08-2014
     ระเบียบการประกวดธิดาไหมบ้านเขว้า ในงานเทศกาลมรดกผ้ 08-08-2014
     หลักเกณฑ์ในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานเทศกาล 08-08-2014
     ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ในงานเทศกาลมรดกผ้าไทย 08-08-2014
     วันแม่แห่งชาติ 2557 03-08-2014
     เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญสมัยที่ 27-07-2014
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 01-07-2014
     ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2561) 01-07-2014
     ผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 01-06-2014
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 21-05-2014
     ผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 12-05-2014
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 02-05-2014
     เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญสมัยที่ 29-04-2014
     เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญ สมัยที 25-04-2014
     ผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 01-03-2014
     กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญ ปร 01-03-2014
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ป 21-02-2014
     เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญ สมัยแร 27-01-2014
     กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2557 02-12-2013
     ประกาศเรียกประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญ 26-11-2013
     ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 04-10-2013
     ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 04-10-2013
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที 25-09-2013
     ประกาศเรียกประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยวิสาม 25-09-2013
     ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 02-09-2013
     ขอเชิญรับฟัังการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประม 23-08-2013
     ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 19-08-2013
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 09-08-2013
     ประกาศเรียกประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญ 26-07-2013
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ของเทศบาลตำ 02-07-2013
     ประกาศ:ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด 07-06-2013
     ประกาศเรียกประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญ 26-04-2013
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล 02-04-2013
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ ประจำปี 2556 08-03-2013
     ประกาศผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 08-03-2013
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก 22-02-2013
     ประกาศเรียกประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2 28-01-2013
     ประกาศเรียกประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยแรก ป 28-01-2013
     ประกาศรายละเอียดการประกวดกระทง และนางนพมาศ ของเทศบ 07-11-2012
     การเปิดประมูลเช่าตลาดสด และห้องน้ำเทศบาลตำบลบ้านเข 31-10-2012
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งใ 15-10-2012
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 03-10-2012
     ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี 12-09-2012
     รับสมัครคัดเลือก 03-04-2012
     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญส 25-11-2011
     ข่าวประชาสัมพันธ์ 03-09-2011
     ข่าวประชาสัมพันธ์ 03-09-2011
     ขอเชิญรับฟังการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 04-08-2011
     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญส 27-07-2011
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) 29-06-2011
     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญส 26-04-2011
     ประเชิญประชานเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามั 20-02-2011
     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญส 26-01-2011

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-891097 E-Mail: admin@bankhwao.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology