ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน
 - แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕)
 - ประกาศเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-891097 E-Mail: admin@bankhwao.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology