ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)
 - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557)
 - ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
 - ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
 - ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-891097 E-Mail: admin@bankhwao.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology