ดาวน์โหลด
 การป้องกันการทุจริต
 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล
 การจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
 เทศบัญญัติ
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านเขว้า พ.ศ. 2560
 - ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 - ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรื่อง นโยบายคุณธรรมและจริยธรรม
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-891097 E-Mail: admin@bankhwao.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology